Vilom

विलोम  शब्द
1.       उम्मीद नाउम्मीद
2.       घोषित अघोषित
3.       मृत जीवित
4.       अर्ध पूर्ण
5.       शिक्षा अशिक्षा
6.       स्थापना विस्थापना 
7.       नियमित अनियमित
8.       स्वामी  सेवक
9.       वीर कायर 
10.   इच्छा अनिच्छा 
11.   अवसान प्रारंभ
12.   सहाय असहाय 
13.   विरोधी पक्षपाती 
14.   सफल असफल
15.   वरिष्ठ कनिष्ठ 
16.   विपन्न संपन्न

Comments