Anekarthi

अनेकार्थी शब्द
1.       पाट फैलावशिला
2.       बेर एक फलबारसमय
3.       आम सामान्यफल विशेष
4.       पानी जलचमकइज़्ज़त
5.       काम कार्यविलास कार्य
6.       बगल अंग विशेषपास
7.       आसन चटाईमुद्रा विशेष
8.       वार दिनआक्रमण
9.       निशान चिह्नझंडा 

Comments