Vilom

विलोम  शब्द
1.       विगत गत
2.       उच्च निम्न
3.       सम्मान असम्मान
4.       समूल निर्मूल

Comments

Post a Comment